Staff of JSS

Staff of J S S Bikaner

 

1. SH. OM PRAKASH SUTHAR - DIRECTOR IN CHARGE

2. SH. MAHESH UPADHYAY - PROGRAME OFFICER

3. SH. LAXMINARAYAN CHURA - ACCONTANT

4. SH. TALAT RIYAZ- ASS.PRO.OFFICER

5. SH. UMASHANKAR ACHARYA -ASS.PRO.OFFICER

6. SH. VISHNUDUTT MARU - DRIVER

7. SH. SHRIMOHAN ACHARYA - ASSISTANT